τα εΝ οΙΚΟ

Προτεραιότητα μας, η Αίγινα! Φυσικά και δεν είμαστε αδιάφοροι σ' αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, στη Χώρα μας, στον Κόσμο και μας επηρεάζουν.

Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Άτυπο Ενημερωτικό για ΚΑλΠ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1983 και αναθεωρείται κάθε δέκα χρόνια. Η αναθεώρηση εγκρίνεται στο πλαίσιο ενός βασικού κανονισμού, ο οποίος περιλαμβάνει τους βασικούς στόχους της πολιτικής του τομέα. Η τελευταία αναθεώρηση συμφωνήθηκε το 2002 και περιλαμβάνεται στον βασικό κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αρ. 2371/2002.

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκληρώθηκαν οι τρίλογοι μεταξύ Ε. Κοινοβουλίου, Ε. Επιτροπής και Συμβουλίου την 30.05.2013.

 

Τι περιέχεται στη νέα ΚΑλΠ

Η δέσμη των προτάσεων για τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική περιλαμβάνει τρία (3) νομικά κείμενα:

Α. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ).

Β. Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Κοινή Οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (ΚΟΑ).

Γ. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

 

Α) Κοινή Αλιευτική Πολιτική

1. Στόχοι

Ο γενικός στόχος της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής είναι να διασφαλιστούν οι δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες θα δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα βιώσιμες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και θα συμβάλουν στη διαθεσιμότητα του επισιτιστικού εφοδιασμού.

2. Κύρια στοιχεία της πρότασης

 1. 1.     Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση και συναφείς ρυθμίσεις με τρίτες χώρες:
 2. 2.     Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση για ιχθυοαποθέματα που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης και από τρίτες χώρες.

 

 1. 3.     Πολυετή σχέδια διαχείρισης αλιευτικών αποθεμάτων.
 2. 4.     Απορρίψεις / υποχρέωση εκφόρτωσης.
 3. 5.     Περιφερειοποίηση.
 4. 6.     Μεταβιβάσιμες Αλιευτικές Παραχωρήσεις (TFC).
 5. 7.     Διαχείριση Αλιευτικής Ικανότητας.

 

Β) Κοινή Οργάνωση Αγορών Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

Εισαγωγή

H Κοινή Οργάνωση της Αγοράς (ΚΟΑ) προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας υφίσταται από το 1970. Συνιστά έναν από τους πυλώνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Η νομική της βάση είναι ο κανονισμός 104/2000, ο οποίος εγκρίθηκε το 1999. Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής προσφέρει την ευκαιρία για την επανεξέταση και την αναθεώρηση των στόχων και των μέσων της Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

 

Στόχοι

Η πρόταση για τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ επικεντρώνεται στους ακόλουθους στόχους:

–    απλούστευση των νομικών διαδικασιών και των υποχρεώσεων αναφοράς,

–    ενίσχυση του ρόλου των επαγγελματικών οργανώσεων (Οργανώσεις Παραγωγών),

–    η μείωση της στήριξης της αγοράς (διακοπή της εφαρμογής του συστήματος τιμών απόσυρσης και σταδιακή κατάργηση της στήριξης των ενισχύσεων για την αποθεματοποίηση), και

–    η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών.

 

Γ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Γ.1 Εισαγωγή-Στόχοι

Στις 2 Δεκεμβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για ένα νέο Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EΤΘΑ). Η πρόταση παρουσιάστηκε επίσημα κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου «Γεωργίας και Αλιείας», στις 15-16 Δεκεμβρίου 2011. Ο γενικός στόχος του ΕΤΘΑ είναι η υποστήριξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και η περαιτέρω ανάπτυξη μιας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ταμείο αυτό θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ, 2007-2013) καθώς και τρία ακόμη χρηματοδοτικά μέσα που στηρίζουν μεταξύ άλλων, δράσεις ελέγχου και επιτήρησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, συλλογής δεδομένων, οργάνωσης της αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ενσωμάτωση των σημερινών χρηματοδοτικών εργαλείων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής σε ένα ταμείο, με την εξαίρεση των συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης και της υποχρεωτικής εισφοράς στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ).

 

Γ.2 Δομή

Η διάρθρωση του ΕΤΘΑ περιλαμβάνει 4 πυλώνες:

• Έξυπνη – οικολογική αλιεία

• Έξυπνη – οικολογική υδατοκαλλιέργεια

• Αειφόρος και χωρίς αποκλεισμούς χωροταξική ανάπτυξη

• Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

Εκτός από τους εν λόγω πυλώνες, το ΕΤΘΑ περιλαμβάνει συνοδευτικά μέτρα στους τομείς της συλλογής δεδομένων και επιστημονικών συμβουλών, τον έλεγχο, τη διακυβέρνηση, τις αγορές αλιείας (συμπεριλαμβανομένων των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών), τις εθελοντικές πληρωμές προς τις ΠΟΔΑ και την τεχνική βοήθεια.

 

 • Γενικά Οικονομικά στοιχεία της περιόδου 2014-2020

Προϋπολογισμός EE-28

Ο Προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020 περίπου 6.500.000.000 Ευρώ (θα οριστικοποιηθεί άμεσα), έναντι 4.304.000.000 Ευρώ της περιόδου 2007-2013.

Κατανομή προϋπολογισμού περιόδου 2014-2020

Επιμερισμένη διαχείριση (Κ-Μ και Επιτροπή):

περίπου 5.500.000.000 Ευρώ (θα οριστικοποιηθεί άμεσα)

– Αειφόρος ανάπτυξη αλιείας, υδατοκαλλιέργειας

και αλιευτικών περιοχών:

– Έλεγχος και επιθεώρηση αλιείας:

– Συλλογή Αλιευτικών Δεδομένων:

– Αποζημιώσεις για τις Εξόχως Απόκεντρες περιοχές

(Azores, Madeira, Canary Islands, French Guiana, Reunion)

– Μηχανισμός Αποθεματοποίησης (2014-2018)

Άμεση Διαχείριση (Ε. Επιτροπή):                     1.047.000.000 Ευρώ

Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική             430.500.000 Ευρώ

Θαλάσσια διακυβέρνηση:

Θαλάσσια Εποπτεία:

Χωροταξικός σχεδιασμός:

Γνώσεις για τη Θάλασσα:

Γαλάζια ανάπτυξη:

Marine Strategy Framework Directive

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Πληροφορίες

This entry was posted on 20/06/2013 by in Κυνήγι - Ψάρεμα and tagged , .

Πλοήγηση

Καταχωρήστε την επόμενη Δράση σας!

«

April 2018

»
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε νέα και αναρτήσεις.

Μαζί με 2.305 ακόμα followers

Twitter Updates

 • Ψυχραιμία Πανάθες... στηρίξτε την ομάδα. Δεν έγινε κ τιποτα. Ριμπάουντ κ ευστοχία στη Μαδρίτη και 2-1! #paobc 18 hours ago
 • Έχουμε δυσκολία στο σκοράρισμα κ στα ριμπάουντς #PAORMB 1 day ago
 • περισσότερα time outs έχουν πάρει οι κόρακες παρά οι προπονητές. #PAORMB 1 day ago
 • Εμάς το ζάκουλα και το τερρόρ twitter.com/Gath___/status… 2 days ago
 • RT @orestis_113: Η ατμόσφαιρά στο ΟΑΚΑ δεν υπάρχει πουθενά.Όποιος διαφωνεί να έρθει την Πέμπτη ☘☘☘☘#paobc #PAORMB 3 days ago
Αρέσει σε %d bloggers: